Αρχική

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Έντυπο εξουσιοδότησης


Το έντυπο για εξουσιοδότηση

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………….του …………………………… και της …………………………. γεν……………………………..στ….……………………………………….κάτοικος………………………………………………………...........................................
Α.Δ.Τ …………………… ημερ εκδόσεως…………………….. από το …………………………………................................................................
Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ
Τον/ην ..……………………………………………………………….του ……………………………..και της …………………………......................................... γεν……………………………….στ…………………………………...........................................................................................................
κάτοικος………………………………………………………… Α.Δ.Τ…………………………………ημερ εκδόσεως ………………………….... από το …………………………………………………για να…………………………………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...................................................…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...................................................…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...................................................………………………………………………………………………………………………………….....…………………...................................................................
                                                                                       Ο/Η εξουσιοδοτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου